Общи условия

Общи условия на електронен магазин

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост

„Общи условия“ са предназначени за регулиране на отношенията между „ФАБРИКЪ“

ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на

електронния магазин: https://prikaznoparty.com/, наричан по-долу за краткост

„Електронен магазин“ , и всеки един от ползвателите/клиентите на Електронния

магазин, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ .

II. Данни за Доставчика

Чл. 2. Информация относно Доставчика:

1. Наименование: „ФАБРИКЪ“ ЕООД, ЕИК 203762755

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Мария Луиза“ №126

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, кв.Гео Милев, ул. „Голаш“ №14

4. Данни за кореспонденция: гр. София, кв.Гео Милев, ул. „Голаш“ №14, тел.: 0878 399 988,

електронна поща: prikaznoparty@gmail.com

5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към

Министерство на правосъдието на Република България.

6. Надзорни органи:

(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр.

София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25,

Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg

(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София,

пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия:

0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

(в) Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.:

02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл:cpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203762755.

III. Общи разпоредби

Чл. 3. Електронният магазин фукционира при правилата, описани в Общите

условия.

Чл. 4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Електронния

магазин, нито че последният не съдържа грешки.

Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до цялия Електронен магазин, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.

Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително

уведомление, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин.

IV. Характеристики и Използване на Електронния магазин

Чл. 7. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите

от Доставчика чрез Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:

(1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на

съдържанието, публикувано на Електронния магазин. Доставчикът предоставя информация за

себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни

статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.

(2) Доставчикът предоставя възможност за генериране на телефонно

обаждане чрез функционални бутони в Електронния магазин.

(3) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни

запитвания и заявки по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване

в рамките на Електронния магазин. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика

полета и да избере бутон Изпращане. При използване на тази услуга Ползвателите следва да

имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че

използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния

Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за

Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Ползвателя в

договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил

запитване по имейл до Доставчика, е сключил договор с Доставчика за извършване на дадената

услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчика.

Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен

такъв.

(4) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни

запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални

препратки от Електронния магазин. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна

функционална препратка на Електронния магазин (място, на което е изписан имейл адрес на

Доставчика и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов

прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.

Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен

такъв.

(5) Доставчикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на

Ползвателя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет

страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел

улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и

интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са

собственост на и/или не са оперирани от Доставчика. Настоящите Общи условия не се прилагат

по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго. (6) Доставчикът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Електронния магазин. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html . (7) Доставчикът предоставя възможност за търсене на текстово съдържание в рамките на Електронния магазин. За да използва функцията, Ползвателят следва да изпише в полето за търсене търсената от него дума /думи и да избере бутона / иконката за търсене или клавиш на клавиатурата Enter / Go. Електронния магазин ще изкара списък от резултати със страници / продукти намиращи се на Електронния магазин и съдържащи търсената от Ползвателя дума / думи. (8) Доставчикът предоставя възможност за поместване на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Ползвателя. С поместването им в съответните обозначени секции, Ползвателя дава безвъзмездно съгласието си на Доставчика да използва, публикува, разпространява поместеното. Публикуването на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Ползвателя на Електронния магазин става след одобрение от Доставчика. Чл. 8. Чрез Електронния магазин Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.

Чл. 9. (1) С приемането на Общите условия Ползвателят и Доставчикът се

съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на

договор за покупко-продажба на стоки, предлагани в Електронния магазин, могат да бъдат

извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за

електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Ако Ползвателите използват Електронния магазин с регистрация и са

въвели съответното си потребителско име и парола, се предполага, че електронните изявления,

извършени от Ползвателите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от

съответния Ползвател при извършване на регистрация в Електронния магазин.

Чл. 10. (1) Ползвателите могат да разглеждат Електронния магазин свободно,

без да е необходима регистрация.

(2) За да използва Електронния магазин с регистрация, Ползвателят трябва да

се е регистрирал и да е въвел поребителско име и парола за отдалечен достъп.

(3) Потребителското име се взаимства от имейл адресът за регистрация, а

паролата за достъп до Електронния магазин се определя от Ползвателя, чрез регистрация по

електронен път в Електронният магазин. Полетата, които задължително следва да се попълнят

при регистрация са отбелязани със звездичка.

(4) При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да предостави

верни, пълни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в

регистрацията си, в случай на промяна.

(5) С попълване на данните си за регистрация и натискане на бутоните „Регистрация на профил в сайта?“ или „Регистриране“, Ползвателят изрично и недвусмислено декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. (6) Ползвателят може да се регистрира в Електронния магазин при приключване на поръчката от страница Приключване на поръчката, като избере опцията „Регистрация на профил в сайта?“ и попълни определена от него парола или през страница Моят акаунт от графа Регистриране като попълни определен от него имейл адрес и парола и избере бутон Регистриране. (7) При успешно завършване на регистрация Ползвателят получава уведомително съобщение на посочения при регистрацията имейл адрес, което удостоверява регистрирането и активирането на профила.

Чл. 11. В Електронния магазин са посочени основните характеристики на

предлаганите стоки.

Чл. 12. (1) Посочената в Електронния магазин цена на всяка стока е крайната

цена на съответната стока с включени всички данъци и такси и е валидна само към момента на

публикуването й.

След влизане / логване в профила си в Електронния магазин, Ползвателят може да вижда

персонализирани цени, в случай, че Доставчика е заложил такива за профила му.

(2) Цената на доставка не е включена в цената на продукта.

V. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба чрез

Електронния магазин

Чл. 13. (1) Ползвателите използват Електронния магазин, за да сключват

договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните,

предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя.

(4) Електронният магазин включва технически средства за установяване и

поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението

за сключване на договора за покупко-продажба.

В случай, че някое от задължителните полета не бъде попълнено Електронният магазин не

позволява завършване на поръчката и насочва Ползвателя, кои от задължителните полета

следва да бъдат попълнени коректно.

(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента

на потвърждаване на поръчката на Ползвателя от Доставчика.

(6) Ползвателят може да извърши поръчка чрез:

– Контакт с Доставчика по телефон, електронна поща, форма за запитване през Електронния

магазин, форма за бърза поръчка през продуктовата страница.

– Поръчка през системата на Електронния магазин.

(7) При поръчка през системата Ползвателят избира Продукт/и чрез бутон „Купи“ към всеки продукт; (8) След като избере желаният/те продукт/и Ползвателят следва да премине към страница Количка, където следва да прегледа своя избор и при необходимост да извърши корекции, след което избира бутон „Приключване на поръчката“; (9) Ползвателят попълва актуални и коректни данни за поръчка, фактуриране и доставка в страница Приключване на поръчката: Име, Фамилия, Държава, Населено място, Пощенски код, Телефон, Адрес на електронната поща, Улица и номер, Квартал, Номер на блок, Вход, Апартамент. – Ползватели, които имат профил в интернет магазина следва да потвърдят актуалността на данните, които са заложени в профила им и излизат при поръчка. – Ползвателят залага Промо код на обозначените за целта полета в случай, че разполага с такъв и желае да го използва и избира бутона Прилагане. Ползвателят следва да е предварително уведомен за условията и ограниченията за ползване на притежавания от него Промо код. – Цената на доставката се начислява както следва: Доставката е безплатна за Ползватели, които притежават Промо код осигуряващ безплатна доставка, в случай че при процеса на поръчка са го заложи коректно в системата и го ползват спрямо предварително упоменатите му условия и ограничения за ползване на притежавания от него Промо код. Доставката на територията на гр. София е включена в цената за Ползвателя. Цена на доставка извън територията на гр. София и на територията на страната е с предварителна уговорка – Ползвателят заплаща поръчката чрез: Наложен платеж – Ползвателят заплаща цялата дължима сума на представител на Куриерска фирма или представител на Доставчика при доставка на поръчаните стоки. – Ползвателят вижда общата сума и всички допълнителни такси, които следва да заплати след завършване и потвърждение на поръчката. – Ползвателят изразява своето съгласие с настоящите Общи условия маркирайки полето „Прочетох и приемам Общите условия“; – Ползвателят завършва поръчката с избор на бутона Поръчване; – В случай, че Получателя не е попълнил коректно всички необходими полета поръчката не може да бъде завършена. Получателят следва да попълни коректно въпросните полета и отново да избере бутона Поръчване. (10) Получателят бива пренасочен към страница удостоверяваща коректно завършената поръчка. (11) Получателят получава известие по имейл, на предоставения от него по време на поръчката имейл адрес, за успешно завършена поръчка. Известието съдържа

избраните от него продукти и дължимата от него сума за заплащане. (12) За потвърждение на извършената поръчка и сключен договор за покупко-продажба на стока следва да се приема обаждане от страна на Доставчика на предоставения от Ползвателя телефон. (13) Получателят може да получи допълнителни известия по имейл при смяна на статуса на поръчката в системата на Електронния магазин. (14) Доставката на поръчаните от Ползвателя стоки се извършва в срок до 3 работни дни, в случай, че друго не е описано за избраните продукти, след потвърждение на извършената поръчка от страна на Доставчика.

Чл. 14. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнени проъчки, в случай че

Ползвателят е предоставил/посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително

адрес за доставка.

Чл. 15 Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема

авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и

тяхната доставка.

VI. Отказ от договор за покупко-продажба

Чл. 16. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и

без да посочва причина, да се откаже от сключения чрез Електронния магазин договор за

покупко-продажба в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката от Ползвателя

или от трето лице, посочено от Ползвателя.

(2) Ползвателят може да осъществи правото си по ал. 1 и чрез стандартния

формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 към чл. 47, ал. 1 т. 8 от

Закона за защита на потребителите, който може да открие тук.

Чл. 17. (1) Ако Ползвателят е упражнил правото си на отказ по предходния

член, Доставчикът следва да възстанови на Ползвателя всички суми, получени от последния, в

срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за отказа.

(2) Доставчикът няма да възстанови допълнителните разходи за доставка на

стоките, в случай че Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от

най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(3) Ползвателят трябва да изпрати или предаде въпросната стока на

Доставчика, в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е информирал Доставчика

за отказа си от договора за покупко-продажба на въпросната стока, като поеме разходите за

връщането на стоката на Доставчика.

Чл. 18. При неизпълнение на условията за отказ от договора за покупко-

продажба и/или за връщане на поръчаната стока от страна на Ползвателя, Доставчикът си

запазва правото да откаже приемане на върнатата стока и съответно да не възстанови сумата,

платена от Ползвателя.

VII. Права върху интелектуална собственост

Чл. 19. (1) Цялата информация, публикувана на Електронния магазин,

включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права. (2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея. (3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика. Чл. 20. Електронният магазин може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Електронния магазин, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Електронния магазин не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

VIII. Други условия

Чл. 21. Доставчикът попадват в обхвата на следния/ите Орган за алтернативно

решаване на потребителски спорове: Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита

на конкуренцията.

Чл. 22. (1) Информацията и материалите, достъпни на Електронния магазин

(включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и

абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като

съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите

на Електронния магазин.

(2) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността,

верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством

Електронния магазин, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна

фактическа обстановка.

(3) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за

съдържанието на Електронния магазин, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е

Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Електронния магазин и/или на

достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна

ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на

информация, поместена на Електронния магазин).

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите

условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 24. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано

от 13.05.2022 г.

Чл. 25. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните. Чл. 26. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Електронния магазин и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.